Analizy architektoniczno – urbanistyczne

Przeprowadzamy analizy zmierzające do odpowiedzi na kluczowe dla Inwestora pytanie o zasadność realizacji inwestycji z punktu widzenia przyszłych kosztów i potencjalnych zysków. Zadanie to realizujemy poprzez:
 • Współudział w określaniu wymagań Inwestora dotyczących funkcji, programu i technologii.
 • Opracowanie analiz możliwości realizacji Inwestycji z punktu widzenia ograniczeń prawnych, przestrzennych i funkcjonalnych.
 • Określenie zapotrzebowania na media i czynniki energetyczne oraz uzyskanie zapewnienia o ich dostawie.
 • Wykonanie geodezyjnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych.
 • Wykonanie opinii geotechnicznych oraz badań geologiczno – inżynierskich.
 • Opracowanie analiz określających możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i prognozy dotyczącej jej treści.
 • Opracowanie analiz Miejscowych Planów Zagospodarowania Terenu i ich wpływu na przyszły kształt zamierzenia inwestycyjnego
 • Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznych.

Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze

Realizujemy pełen zakres dokumentacji technicznych dla różnorodnych zamierzeń inwestycyjnych:
 • Inwentaryzacje istniejących obiektów budowlanych, jeżeli podlegają adaptacji, rozbiórkom, modernizacji lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji.
 • Opinie i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych i ich elementów składowych oraz instalacji.
 • Wielobranżowe projekty budowlane, w tym projekty:
  zagospodarowania terenu, architektoniczne, konstrukcyjne, drogowe oraz wszystkich instalacji i sieci zewnętrznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
 • Uzyskanie wszelkich, wymaganych prawem budowlanym, opinii, uzgodnień, zgód i zatwierdzeń projektu budowlanego.
 • Sporządzanie wniosków i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Wielobranżowe projekty wykonawcze.
 • Nadzory autorskie.
 • Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.

Projekty aranżacji wnętrz

Charakter wnętrz w obiektach budowlanych decyduje w znacznej mierze o komforcie użytkowania. Dokładamy wszelkich starań, aby projektowane przez nas obiekty stanowiły estetyczną i użytkową całość. W związku z tym oferujemy:
 • Współpracę z Inwestorem w określeniu standardów i jakości wykończenia oraz wyposażenia wnętrz.
 • Opracowania projektowe /koncepcyjne i wykonawcze/ aranżacji wnętrz określające sposób wykonania i wykończenia stałych i ruchomych elementów wyposażenia obiektów, oraz precyzyjne wytyczne wykonywania wszystkich prac wykończeniowych.
 • Prezentacje dostępnych na rynku materiałów wykończeniowych oraz pomoc w ich doborze.

PROCES INWESTYCYJNY WEDŁUG W2 ARCHITEKCI

ETAP 1 – PRACE PRZEDPROJEKTOWE

 1. Pozyskanie materiałów geodezyjnych (mapa zasadnicza i ewidencyjna).
 2. Analiza możliwości zabudowy, uwarunkowań lokalizacyjnych oraz wstępne określenie parametrów (współczynników) związanych z inwestycją (m.in. wskaźniki powierzchniowe).
 3. Sporządzenie „planszy ograniczeń” – graficzne przedstawienie uwarunkowań lokalizacyjnych.
 4. Przygotowanie raportu określającego możliwości realizacji inwestycji budowlanej i możliwej do uzyskania powierzchni PUM.
 5. Przygotowanie rozwiązań zagospodarowania terenu, w tym lokalizacji obiektu, parkingów, układu komunikacji pieszej i kołowej oraz zieleni.

ETAP 2 – WYKONANIE KONCEPCJI

Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej obejmującej:
 1. Projekt zagospodarowania terenu z lokalizacją budynku, dojść, dojazdów, zieleni i miejsc postojowych.
 2. Rzuty wszystkich kondygnacji obejmujące układ funkcjonalny pomieszczeń oraz zestawienie pomieszczeń i powierzchni.
 3. Charakterystyczne przekroje.
 4. Widoki wszystkich elewacji.
 5. Wizualizacje architektoniczne.

ETAP 3 – ANALIZA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 1. Analiza branżowa, zbilansowanie zapotrzebowania na media.
 2. Przygotowanie, złożenie wniosków i pozyskanie warunków technicznych obsługi inwestycji przez infrastrukturę techniczną, w tym: warunki techniczne na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych, warunki techniczne na dostawę gazu, warunki techniczne na dostawę energii elektrycznej.

ETAP 4 – PROJEKT BUDOWLANY

Materiały i dokumenty przedprojektowe.
 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.
 2. Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inżynierska.
 3. Inwentaryzacja zieleni.
Projekt budowlany zagospodarowania terenu.
 1. Branża architektoniczna.
 2. Branża drogowa.
  • Zjazd drogowy
  • Układ komunikacji wewnętrznej kołowej i pieszej oraz parkingi.
 3. Branża sanitarna.
  • Przyłącz wodociągowy.
  • Przyłącz kanalizacji sanitarnej.
  • Przyłącz kanalizacji deszczowej lub zbiornik.
  • Odwodnienie terenu zewnętrznego (parkingów dojść i dojazdów).
 4. Branża elektryczna.
  • Wewnętrzne linie zasilające (WLZ).
  • Oświetlenie terenu.
Projekt budowlany – obiekt kubaturowy.
 1. Branża architektoniczna.
 2. Branża konstrukcyjna.
 3. Branża sanitarna.
  • Instalacje wodno-kanalizayjne.
  • Instalacje kanalizacji deszczowej.
  • Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
  • Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
  • Instalacje klimatyzacji.
  • Instalacje gazowe.
 4. Branża elektryczna.
  • Instalacje elektryczne podstawowe (rozdzielnice, gniazda, oświetlenie (w tym awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe, WLZ, oświetlenie zewnętrzne, itp.)
  • Instalacje telefoniczne oraz okablowania i gniazd logicznych.
  • Instalacje odgromowe i uziemiające.

ETAP 5 – PROJEKT WYKONAWCZY

POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje na każdym etapie projektowania reprezentowanie Inwestora przed urzędami, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, opinii i uzgodnień.