Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) dla inwestycji finansowanych ze środków publicznych oraz Funduszy Europejskich.
Specyfikacje Techniczne realizujemy w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych [1] oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r [2] w zakresie:
 • Ogólnych specyfikacji technicznych – zawierających wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
 • Szczegółowych specyfikacji technicznych – zawierających wymagania odnoszące się do robót podstawowych, rodzajów robót, oraz grup robót.
Specyfikacje Techniczne obejmują swoim zakresem:
 1. Część ogólną,
 2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych,
 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn,
 4. Wymagania dotyczące środków transportu,
 5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych,
 6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych,
 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót,
 8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych,
 9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
 10. Dokumenty odniesienia.
W celu uzyskania wstępnej wyceny prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.